ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN T.T. ELECTRONICS

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN T.T. ELECTRONICS (TTE)

 1. De navolgende algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle met TTE gesloten koopovereenkomsten. Andersluidende voorwaarden worden uitgesloten, tenzij deze door TTE schriftelijk zijn geaccepteerd.
 1. Aanbiedingen van TTE zijn vrijblijvend, zolang TTE niet schriftelijk heeft bevestigd dat de aanbieding onherroepelijk is. Orders en opdrachten van koper zijn onherroepelijk tenzij koper schriftelijk de vrijblijvendheid heeft bevestigd. Als bewijs van de koopovereenkomst geldt de orderbevestiging of de door TTE verzonden factuur.

TTE is steeds gerechtigd een order te weigeren of aan de aanvaarding voorwaarden te verbinden, waaronder vooruitbetaling of rembourslevering.

 1. De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar binden TTE niet. De opgegeven leveringstermijnen zijn gebaseerd op tijdige levering aan TTE van de voor de order benodigde materialen en kunnen worden verlengd indien deze tijdige levering uitblijft.

Overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden ook, geeft de koper niet het recht op eenzijdige beëindiging van de overeenkomst of op schadevergoeding.

 1. Alle door TTE geleverde goederen blijven eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen koper vanwege leveranties, werkzaamheden, rente en kosten aan TTE is verschuldigd. In verband hiermee verklaart koper dat het geleverde niet aan andere zaken zal worden verbonden, zodanig dat het geleverde daarin (door natrekking) opgaat, zolang niet al het verschuldigde zal zijn betaald. Indien koper met betaling in gebreke is of TTE gegronde reden heeft aan te nemen dat koper haar betalingsverplichtingen niet zal nakomen, is TTE gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen die nog bij koper aanwezig zijn. In dat geval verplicht koper zich alle tot het eigendom van TTE behorende goederen aan TTE af te staan en machtigt hij door het aangaan van deze overeenkomst TTE onherroepelijk de ruimten te betreden waar de goederen zich bevinden.
 1. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Indien gedurende het tijdvak tussen de offertedatum en de leveringsdatum de (kost)prijzen een verhoging ondergaan, zal de prijs door TTE dienovereenkomstig kunnen worden verhoogd.
 1. De betaling van elke factuur dient uiterlijk op de in de factuur genoemde vervaldatum, maar in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, op de door TTE opgegeven bankrekening te zijn bijgeschreven bij gebreke waarvan koper vanaf de vervaldatum over het factuurbedrag een rente is verschuldigd van 1.5% per (gedeelte van een) maand. Koper is niet gerechtigd betalingen op te schorten of te verrekenen Alle door niet-betaling veroorzaakte buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het – met inbegrip van rente – door koper verschuldigde bedrag, komen voor rekening van koper.
 1. Koper is verplicht de verpakking en het geleverde zelf onmiddellijk na ontvangst te controleren op juistheid van de aantallen en op beschadigingen en eventuele tekorten of beschadigingen op het vervoersdocument te laten vermelden.

Reclames in verband met waarneembare gebreken dienen binnen 5 (vijf) dagen na levering schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klachten, aan TTE te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt en zowel het geleverde als de factuur geacht worden te zijn goedgekeurd.

Indien de reclame gegrond is, zal TTE uitsluitend gehouden zijn het ondeugdelijke goed te vervangen, c.q. op haar kosten te herstellen, zonder dat koper recht kan doen gelden op welk vergoeding ook. Indien vervanging en herstel niet mogelijk zijn, dan heeft TTE het recht de koop te ontbinden. Slechts na schriftelijke toestemming van TTE is koper gerechtigd het geleverde te retourneren. Reclame ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

 1. Voor niet-waarneembare gebreken die voor het eerst bij de toepassing of verwerking van de goederen blijken, is TTE slechts gedurende 3 (drie) maanden na aflevering aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichting tot vervanging danwel herstel van eventuele gebrekkige goederen, mits deze op juiste wijze zijn gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn geleverd.

Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke vorm of aard ook, ontstaan door tekortkomingen en/of afwijkingen in materiaal of uitvoering van de goederen of door TTE gegeven adviezen, tenzij sprake is van opzet, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Koper zal het geleverde op juiste wijze te gebruiken, bedienen en onderhouden overeenkomstig het doel waarvoor het is geleverd, bij gebreke waarvan TTE nimmer op enigerlei wijze tot vervanging, herstel of vergoeding gehouden zal zijn.

 1. TTE heeft recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele buitengerechtelijk te ontbinden zonder tot vergoeding van enigerlei schade gehouden te zijn, in geval van overmacht. Daaronder wordt verstaan elke omstandigheid buiten de invloedsfeer van TTE, problemen in verband met de toelevering daaronder begrepen.
 1. Het transport van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper. De koper dient zelf voor verzekering te zorgen, ook in geval franco wordt geleverd. Van deze clausule kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands Recht. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de woon- c.q. vestigingsplaats van TTE. Alleen de in die plaats bevoegde burgerlijke rechter neemt kennis van de geschillen met betrekking tot de overeenkomsten van partijen mochten ontstaan of die TTE als zodanig aanduidt.
 1. Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwaren karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en de strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.